Reserveren

Privacy statement

Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens over organisaties zijn geen persoonsgegevens.

Over ons

Hotel Chariot gevestigd aan de Oosteinderweg 243 (1432 AT) te Aalsmeer, Restaurant Centennial gevestigd aan de Oosteinderweg 243 (1432 AT) te Aalsmeer zijn gezamenlijk verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de gegevens die we van jou ontvangen.

Restaurant Centennial valt onder de verantwoordelijkheid van Hotel Chariot (hier zijn onze gezamenlijke stafafdelingen gevestigd die jouw gegevens verwerken).

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. We ontvangen persoonsgegevens van je, omdat je één of meerdere producten/diensten bij ons afneemt of wilt afnemen. De wet spreekt dan van gegevensverwerking die nodig is voor het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst. Het komt erop neer dat we je niet als klant kunnen helpen als we deze gegevens niet van je verwerken. Jouw persoonsgegevens worden ook gebruikt, omdat wij marketingactiviteiten verrichten. In de wet wordt dit een verwerking vanwege gerechtvaardigde belangen genoemd. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende doelen.

Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens van jou verwerken: naam, adresgegevens, geboortedatum (t.b.v. van een verjaardagattentie), e-mailadres (gebruiken wij om jou relevante en actuele informatie en gerichte acties te kunnen sturen), NAW, bedrijfsnaam (gebruiken wij in geval van bedrijven t.b.v. overnachtingen), BTW nummer (fiscale wetgeving) of andere gegevens die je als gebruiker aan ons prijsgeeft. Tevens leggen onze servers automatisch bepaalde gegevens vast, zoals de datum en tijd van in en uitchecken. We bewaren jouw persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor onderstaande doeleinden, of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Indien je gebruik wenst te maken om op rekening te betalen dan verzamelen we ook jouw IBAN rekeningnummer en/of creditcardgegevens (incasso handelingen t.b.v. facturatie).

*Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, hiermee wordt bedoeld de regeling omtrent het incasseren (SEPA) en de fiscale wetgeving. Dit doel is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c).

*Voor marketingactiviteiten om jou te kunnen benaderen via email of pushberichten. De juridische basis is het gerechtvaardigd belang van ons (artikel 6 lid 1 sub f AVG). Voor dit doel gebruiken wij alleen jouw e-mail adres.

Wij verwerken ook gegevens van je, die je indirect aan ons verstrekt. Onze website maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website.

Het gaat om de volgende gegevens:

  • Locatiegegevens
  • IP-adres of app IDs
  • Internetbrowser en apparaattype
  • Websitetaal

De gegevens uit de analytische en marketing cookies worden niet gekoppeld aan de overige gegevens die je tijdens het proces hebt verstrekt. Wij verwijzen naar het cookie statement voor meer informatie over cookies.

Als we jouw toestemming nodig hebben

Als we jouw gegevens op basis van toestemming verwerken dan heb je altijd het recht om jouw toestemming in te trekken. Dat kan je gemakkelijk doen door ons een email te sturen met je gegevens en welke gegevens je niet meer door ons wil laten verwerken. Als we voor de gegevens die we op basis van toestemming verwerken geen andere grondslag hebben, dan zullen we deze gegevens niet langer gebruiken en verwijderen.

Met wie delen we persoonsgegevens?

In een aantal gevallen verstrekken we jouw gegevens aan externe partijen. Bijvoorbeeld overheidsinstanties of externe dienstverleners die ons helpen bij het verwerken van jouw persoonsgegevens. We zullen je gegevens echter nooit aan andere partijen doorverkopen.

Verwerkers die ons helpen met het verwerken van jouw persoonsgegevens mogen jouw gegevens alleen gebruiken volgens onze instructies en voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten die zij aan ons leveren. Jouw gegevens mogen ze niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

Hoe gaan we om met persoonsgegevens?

Op grond van artikel 32 AVG zijn wij verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Beveiliging

We besteden veel aandacht aan het goed beveiligen van persoonsgegevens. Zo worden de (persoons)gegevens die je invult op de website tijdens de verzending versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Camerabeveiliging

Ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen zijn onze gebouwen beveiligd met camera's. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van één van onze gebouwen wordt je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. Wij bewaren videobeelden die wij registreren met onze beveiligingscamera's niet langer dan 14 dagen, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek). Daarna verwijderen wij deze beelden.

Geheimhouding

Al onze medewerkers en externe dienstverleners hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt. Daarom krijgen alleen bepaalde medewerkers toegang tot jouw gegevens.

Waar slaan we jouw gegevens op?

Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om je privacy te waarborgen, kiezen we onze leveranciers zorgvuldig uit en zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Voor de gegevens die buiten de EU worden verzonden, werken we uitsluitend met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden. Als we (eventueel via onze externe dienstverleners) jouw gegevens buiten de EU verwerken, dan zorgen we voor een adequate bescherming van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door speciale contacten die dit waarborgen te gebruiken.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren deze gegevens zo lang als nodig zijn voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om je gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Van een paar maanden tot vele jaren.

Jouw rechten

Jij hebt het recht om goed geïnformeerd te worden over wat wij met jouw gegevens doen en waarom we jouw gegevens nodig hebben. Dat doen we door middel van dit privacy statement. Naast het recht om transparant geïnformeerd te worden heb je de volgende rechten:

•             Recht op inzage (als je wilt weten welke gegevens we van jou verzamelen);

•             Recht op rectificatie (we passen graag alle gegevens aan die niet meer kloppen);

•             Recht om vergeten te worden (in sommige gevallen kan je ons vragen om jouw gegevens te verwijderen);

•             Recht op beperking van de verwerking (in sommige gevallen mag je ons vragen om het verwerken van jouw gegevens te beperken);

•             Recht op overdraagbaarheid van gegevens (als je wilt kunnen we jouw gegevens doorgeven aan een andere partij of jou een kopie van jouw gegevens geven);

•             Recht op bezwaar (in sommige gevallen mag je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens).

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan kan je contact met ons opnemen (zie contact). We reageren binnen 14 dagen op jouw verzoek.

Klachten

Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we je gegevens gebruiken of hoe we op je privacy gerelateerde vragen reageren, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht je vragen hebben over dit privacy statement of gebruik willen maken van jouw rechten als betrokkenen, dan kan je schriftelijk contact opnemen met:

 

Hotel Chariot

Oosteinderweg 243

1432 AT AALSMEER

info@hotelchariot.nl